Pesanan Panaja

Sunday, February 9, 2014

Langkah-langkah Pencegahan - Pembuangan BayiSadd Al-Dharai’
Konsep yang pertama ini dikenali dengan nama Sadd al-Dharai yang menurut Al-Qurtubi maksud sad al-dharai ialah perkara yanag pada asalnya tidak ditegah melakukanya, namun sekiranya ia mengandungi unsur-unsur yang boleh membawa kepada kerosakan, maka ianya ditegah dari melakukanya.
Al-Syatibi pula berpendapat Sadd al-dharai ialah menggunakan jalan kebaikan sebagai cara untuk menghalang kerosakan. Bagi mereka yanag menerima Sadd al-Dharai ini sebagai satu sumber hukum adalah berdasarkan kepada beberapa asas yang tertentu.

Mengikut para sahabat berpendapat bahawa hukuman bunuh balas hendaklah dilaksanakan walaupun dalam kes yang melibatkan satu kumpulan yang membunuh seorang sahaja mangsa, sekalipun tidak ada persamaan di antara keduanya dalam hukuman bunuh balas. Hukuman yang di ambil oleh sahabat ini adalah sebagai langkah untuk menghindari berlakunya sekumpulan di kalangan manusia yang bersepakat untuk melakukan pertumpahan darah.
Contohnya perbuatan zina menjadi penyebab kepada percampuran nasab dan ketidakpastian status nasab seseorang. Perbuatan ini sudah pasti merupakan jalan yang membawa ke arah kerosakan dan juga membawa kepada kehamilan luar nikah seterusnya pembuagan bayi yang melibatkan kes bunuh.

Bedasarkan konsep ini mencegah adalah lebih baik dan menggunakan kebaikkan bagi mengelakkan kejahatan. Seperti dalam kes pembuangan bayi ini jalan penyelesaian yang terbaik adalah kembali kepada fitrah manusia yang sukakan kebaikkan serta kembalikan kehidupan yang sebenar yang jauh dari dosa dan maksiat.

Sekiranya manusia kembali kepada ajaran Islam yang sebenar segala kekalutan dan permasalahan akan berjaya diselesaikan kerana Islam adalah agama yang inginkan umatnya berkasih sayang sesama insane, saling perlu memerlukan serta menegakkan yang hak dan menghindarkan yang batil dan setiap apa yang dibuat pasti ada pembalasannya.

Maslahah Mursalah
Kebanyakan ulama berpendapat bahawa mengutamakan kepentingan masyarakat adalah merupakan suatu hujah yang boleh dijadikan dalil hukum. Sekiranya ketiadaan nas, ijma’, qiyas atau istihsan pada penyelesaian sesuatu isu akan menyebabkan kepentingan umum boleh dipegang sebagai asas perhukuman.

Maslahah yang tidak diterima atau tidak ditolak merupakan maslahah yang tidak diperkatakan oleh nas sama ada memperakuinya atau pun membatalkannya.

Sebagai contoh, penubuhan penjara bagi banduan. Tidak ada nas syarak yang mensyariatkan hal tersebut dan tidak ada terdapat juga nas yang melarang atau mengharamkannya namun padanya terdapat maslahah.

Perlu difahami maslahah mursalah adlah merujuk kepada perkara yang dihasilkan manfaat dan menolak kemudaratan. Maka segala peraturan dan undang-undang yang memberikan kebaikan kepada manusia diterima sebagai suatu yang dilakukan berasaskan maslahah mursalah.

Kepentingan hidup manusia sentiasa bertambah dab tidak berhenti dari masa ke semasa. Jika tidak diadakan peraturan untuk mengendalikanya, sudah tentu akan mengganggu kepentingan hidup mereka, sedangkan hal seperti itu bertentangan dengan kehendak syarak. Oleh itu beramal dengan maslahah mursalah akan boleh member jaminan kepada kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Kaedah ini adlah amat sesuai digunakan berkaitan dengan kes pembuangan bayi kerana segala peraturan yang baru yang lebih kepada kemaslahatanbersama seperti memenjarakan kepada pesalah-pesalah yang telah membuangkan bayi tetapi tidak terlibat dengan kematian bayi tersebut akan dipenjarakan supaya sepanjang dalam tahanan dapat diterapkan dengan dengan unsure-unsur kemurnian Islam supaya terbuka pintu-pintu hati mereka supaya sempat bertaubat dan menyesali di atas apa yang telah mereka lakukan seperti pembuangan bayi ini.

Al-‘Urf
Kaedah yang ketiga adalah al-urf yang membawa maksud merupakan perkara yang telah tetap dan sebati dalam jiwa seseorang sehingga mereka selesa denganya. Lantaran ia dilakukan berulang kali kerana dianggap baik oleh akal fikiran dan tidak diingkari oleh mereka yang mempunyai perasaaan yang sejahtera.

Berdasarkan kepada Riwayat Imam Ahmad yangmembawa maksud :

            “Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, maka baik di sisi Allah dan apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu buruk, maka ia juga buruk di sisi Allah”

Maka jelaslah di sini bahawa sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan dihayati dalam kehidupan mereka serta tidak bercanggah dengan nas-nas Syarak wajib yang diambil kira dalam pembinaan hukum.

Dalam konteks pembuangan bayi konsep ini adlah tidak sesuai kerana sudah sememangnya kes pembuangan bayi ini adlah sangat kejam yang akan menyebabkan kematian atau pembunuhan dengan sengaja.

Kita lihat dari segi konteks kemasyarakatan hidup rakyat Malaysia, walaupun seseorang itu telah mengadung tanpa nikah dan mereka telah menyesal dengan kesilapan mereka sepatutnya keluarga akan memberi dorongan dan sokongan supaya dapat bertaubat dengan kesilapan lampau dan sekiranya masyarakat Malaysia menjadikan penerimaan kembali mangsa yang mengandung tanpa nikah ini sebagai suatu kebiasaan bersandarkan kepada urf maka sudah pastilah isu pembuangan bayi tidak akan berlaku kerana mendapat pembelaan dari keluarga.


Walaubagaimanapun membasmi atau mencegah dari permulaan itu adlah amat perlu seperti member didikan agama yang secukupnya, menjadikan ibubapa tauladan yang baik kepada anak-anak, bersikap pemaaf, sentiasa memjaga kehormatan dan maruah diri serta keluarga.InsyaAllah perkara seperti maksiat,zina dan pembuangan bayi akan dapat di atasi kerana Islam adlah agama yang datangnya dari Allah s.w.t. yang merupakan satu-satunya agama yang diterima olehNya.

No comments:

Post a Comment