Pesanan Panaja

Tuesday, November 15, 2011

Rukun Jual Beli

Rukun akad adalah satu unsur yang sangat penting kerana ia diibarat seumpama tiang kepada sebuah rumah dan rumah tersebut tidak akan kukuh sekiranya tiangnya tiada. Begitulah yang diibaratkan seperti akad jika ketiadaan rukun maka akad tidak akan terbentuk. Pada pandangan Hanafi, Rukun akad hanyalah satu sahaja iaitu ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan).

Jumhur fuqaha’ selain Hanafi iaitu Maliki, Syafii dan Hanbali menyatakan bahawa rukun akad ada tiga dan Rukun-rukun tersebut adalah :1. Ijab dan Qabul

2. Pihak Yang Berakad

3. Subjek Akad

No comments:

Post a Comment