Pesanan Panaja

Monday, November 21, 2011

Kedudukan Hak dan Manfaat

Apakah hak dan manfaat sesuatu benda dikategorikan sebagai harta? Dalam persoalan ini para fuqaha’ tidak sependapat. Menurut pandangan jumhur yang terdiri daripada Maliki, Syafi`i dan Hanbali, hak yang berkaitan dengan harta (haq maliy) seperti hak nafkah dan manfaat sesuatu benda dikategorikan sebagai harta. Walau bagaimanapun, fuqaha’ Hanafi tidak mengiktiraf hak dan manfaat sebagai harta. Sila rujuk Rajah di bawah bagi memudahkan anda mengenali fakta tentang pandangan fuqaha’ berhubung hak dan manfaat.

No comments:

Post a Comment