Pesanan Panaja

Sunday, February 9, 2014

Model Dalam Kepimpinan Dan Kenegaraan Islam

Sekadar Hiasan


1- Rasulullah s.a.w. – Peranan Masjid

Model kepimpinan yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. baginda adalah merupakan model sepanjang zaman yang terbaik dalam kepimpinan sesebuah negara.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w. perkara yang pertama dilakukan oleh baginda setibanya ke Kota Madinah dalam Peristiwa Hijrah adalah mendirikan masjid. Masjid bukan sahaja berperanan sebagai tempat ibadah sahaja, malah merupakan institusi sosial yang cukup penting seperti pusat pembentukan masyarakat, pembinaan komuniti, pusat ekonomi, pusat ilmu, pusat pentadbiran, perbincangan, mendamaikan pergaduhan, mahkamah dan sebagainya.
Sebenarnya masjid mempunyai peranan yang lebih penting dan lebih luas serta bersifat keagamaan. Peranan utama masjid adalah sebagai tempat beribadat. Ibadat khususnya ialah solat, membayar zakat, belajar dan sebagainya. Selain dari itu banyak lagi perkara ibadah yang tergolong dalan konteks ibadat umum, termasuklah mesyuarat untuk kepentingan jemaah atau secara amnya menyelesaikan masalah ahli masyarakat. Masjid Nabawi di Madinah lebih luas lagi peranannya iaitu menyelesaikan masalah ummah dan negara islam.

Sepatutnya peranan yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w. tentang peranan sebenar masjid boleh dijadikan rujukan serta panduan terhadap Institusi masjid sekarang ini. Sejarah telah membuktikan kecemerlangan sesebuah pemerintahan adalah berlandaskan Islam yang sebenar sepertimana yang telah dilakukan oleh pemimpin kita yang agung iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Malaysia adalah merupakan negara islam yang terdapat banyak masjid, malah pembinaanya adalah sangat indah. Tetapi dari segi peranan masjid adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan peranan masjid di zaman Rasulullah s.a.w. Pihak pemerintah yang berkuasa sepetutnya menyedari akan kepentingan masjid terhadap kepimpinan dan kecemerlangan umat islam sepertimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebaik-baik model kepada umat Islam.

2- Khalifah Umar al-Khattab – Penubuhan Baitulmal

Khalifah Umar adalah merupakan orang yang pertama dalam menubuhkan Baitulmal secara rasmi. Baitulmal telah pun wujud sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi  tetapi kewujudannya adalah secara tidak rasmi. Segala harta yang diterima terus disedekahkan pada hari itu juga sehingga tiada bakinya.

Semasa pemerintahan Umar al-Khattab, beliau menjadikan baitulmal sebagai institusi rasmi. Segala harta yang diterima atau dikeluarkan, sama ada zakat, sedekah, rampasan, cukai, jizyah, sawafi, zimmah dan sebagainya dicatat di dalam buku khas yang dipanggil diwan.

Baitulmal adalah merupakan institusi yang sangat penting di Malaysia, Penubuhan Baitulmal ini adalah sangat baik sebagai rentetan atau tuntutan dalam syariat Islam dan seharusnya dikembangkan lagi supaya menjadi pemangkin dalam mengukuhkan ekonomi masyarakat Islam Khasnya serta negara Islam amnya.

3- Khalifah Umar Abd Al-Aziz – Jizyah dan Kharaj

Pada zaman beliau, jizyah dan kharaj dibezakan iaitu jizyah adalah cukai ke atas orang bukan Islam dan kharaj ialah cukai tanah. Sebelum pemerintahan beliau kedua-duanya dianggap sama, hanya membayar salah satu daripadanya. Sedangkan antara kedua-duanya mempunyai perbezaan konsep. Kharaj adalah cukai tanaman manakala jizyah adalah cukai perlindungan ke atas orang bukan Islam yang hidup dalam negara islam.

Sepatutnyer perkara ini dilakukan dan diteruskan pada zaman sekarang dimana apabila Malaysia ini dikatakan menjadi negara Islam maka, perlulah dilakukan perubahan pada dasar yang akan menguntungkan umat Islam secara khasnya dan orang bukan islam secara amnya.

Sehubungan dengan itu sejarah Islam menjamin kedaulatan Islam. Keagungan pemerintahan Islam menjamin kewujudan kewangan Islam yang cemerlang kerana hanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment